Изисквания към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обект

barsy-software

Изисквания

 • Производител/разпространител на софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни и обстоятелства
  • наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
  • че произвежданият/разпространяваният от него софтуер отговаря на изискванията, определени в наредбата по ал. 4
  • че произвежданият/разпространяваният от него софтуер не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4;
  • че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, определени в наредбата по ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.
 • На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се налага глоба:
  • за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или имуществена санкция
  • за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 5000 до 10 000 лв.
 • При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция - от 10 000 до 20 000 лв.
 • Националната агенция за приходите поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания. Списъкът е достъпен наинтернет страницата на НАП и съдържа информация съгласно приложение № 35.
 • Производител/разпространител на софтуер за управление продажби в търговски обект декларира обстоятелствата, посочени в чл. 118, ал. 14 от ЗДДС, преди да започне неговото разпространение, чрез подаване на декларация по образец съгласно приложение № 30. Декларацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен наинтернет страницата на агенцията.
 • В случай на установено неспазване от страна на производител/разпространител на задълженията по ал. 7 и 8 и чл. 52е, ал. 1 НАП предприема действия по заличаване на софтуера от публичния списък.
 • Производителите/разпространителите са длъжни да оказват съдействие на органите по приходите за достъп, четене и експорт в четим вид на информация от реална и/или архивна база данни на разработвания/разпространявания от тях софтуер, включително на обектите в базата данни.
 • Когато софтуерът се предоставя като облачна услуга- "Софтуер като услуга" (SaaS), при поискване от страна на орган по приходите производителите са длъжни да предоставят дистанционен достъп до "одиторския профил" на софтуера за конкретно задължено лице, както и да предоставят цялата информация от базата данни, отнасяща се за това лице.
 • Производителите/разпространителите са длъжни незабавно писмено да уведомят НАП, в случай че установят манипулиране на софтуера или на информацията в базата данни при задължено лице - потребител на софтуера.
 • След влизане в сила на административния акт по ал.1 наинтернет страницата на Националната агенция за приходите се публикува съобщение, а лицата по чл.3, използващи софтуера и подали информация по реда на чл. 53з, се уведомяват по електронен път за изключване на софтуера от публичния списък и за задължението им незабавно да преустановят неговото използване.