Задължителни справки към софтуерите за управление на търговски обекти

На 30.09 влязоха в сила промени в НАРЕДБА-18, които засягат пряко всички търговци приемащи плащания в брой и използващи софтуерни системи за управление на бизнеса си.
Предлагаме на вашето внимание резюмиран вариант на тези промени.
Информацията е от Приложение № 29 към чл. 52а (Ново - ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

barsy-software

Списък с изискванията за налични справки в софтуерите

 • 18.1. Таблица - Обобщени данни за продажбите
  • уникален номер на продажба - съгласно т. 9;
  • системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
  • код и наименование на търговски обект;
  • дата на откриване на продажбата;
  • време на откриване на продажбата (час, минута, секунда);
  • код на работно място;
  • код на оператор;
  • обща сума на продажбата - без ДДС, в лв.;
  • отстъпка - в лв.;
  • ДДС - сума - в лв.;
  • дължима сума по продажбата - в лв.;
  • фактура за продажбата- номер (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
  • фактура за продажбата- дата (ако е издадена фактура и в софтуера е налична информация);
  • дата на приключване на продажбата;
  • време на приключване на продажбата (час, минута, секунда);
  • клиент код (при наличие на въведена информация);
  • клиент име (при наличие на въведена информация).
 • 18.2. Таблица - Данни за плащанията по продажбите
  • уникален номер на продажба - съгласно т. 9;
  • системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
  • дата на откриване на продажбата;
  • дата на приключване на продажбата;
  • обща сума по продажбата - в лв.;
  • дата на плащане;
  • код на оператор, регистрирал плащането;
  • платена сума без ДДС - в лв.;
  • ДДС - сума - в лв.
  • вид на плащането - съгласно номенклатурата в софтуера;
  • индивидуален номер на ФУ, на което е издаден ФБ за плащането.
 • 18.3. Таблица - Детайлни данни за продажбите
  • уникален номер на продажба - съгласно т. 9;
  • системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
  • код на стоката/услугата;
  • наименование на стоката/услугата;
  • количество;
  • единична цена (без отстъпка) - без ДДС, в лв.;
  • отстъпка (сума) - в лв.;
  • ДДС ставка;
  • ДДС - сума, в лв.;
  • обща сума - в лв.
 • 18.4. Таблица - Сторнирани продажби
  • уникален номер на продажба - съгласно т. 9;
  • системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
  • код на стоката/услугата;
  • наименование на стоката/услугата;
  • количество;
  • единична цена (без отстъпка) - без ДДС, в лв.;
  • отстъпка (сума) - в лв.;
  • ДДС ставка;
  • ДДС - сума, в лв.;
  • обща сума - в лв.;
  • дата на приключване на продажбата;
  • време на приключване на продажбата (час, мин., сек.);
  • дата на сторниране на продажбата;
  • време на сторниране на продажбата (час, мин., сек.);
  • индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно-ФБ; - код на оператор, извършил сторнирането.
 • 18.5. Таблица - Анулирани продажби
  • уникален номер на продажба - съгласно т. 9;
  • системен номер на продажбата, присвоен от софтуера;
  • код на анулираната стока/услуга;
  • наименование на анулираната стока/услуга;
  • количество;
  • единична цена (без отстъпка) - без ДДС, в лв.;
  • отстъпка (сума) - в лв.;
  • ДДС ставка;
  • ДДС - сума - в лв.;
  • обща сума - в лв.;
  • дата на откриване на продажбата;
  • време на откриване на продажбата (час, мин., сек.);
  • дата на анулиране на продажбата или на стоката/услугата;
  • време на анулиране на продажбата или на стоката/услугата (час, мин., сек.);
  • код на оператор, извършил анулирането.
 • 18.6. Таблица - Обобщени данни за доставки (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки)
  • ID на запис;
  • дата на доставка;
  • време (час, минута, секунда);
  • код на оператор;
  • доставчик - код;
  • доставчик - име;
  • фактура за доставка - №;
  • фактура за доставка - дата;
  • обща сума на доставката (без отстъпка), без ДДС - в лв.;
  • отстъпка - в лв.;
  • ДДС - сума - в лв.
  • обща сума - в лв.;
  • вид на плащането - съгласно номенклатурата в софтуера.
 • 18.7. Таблица - Детайлни данни за доставки (ако софтуерът разполага с функционалност за регистриране на доставки)
  • ID на запис - съвпада с ID на запис от таблицата с обобщени данни за доставки;
  • код на стоката/услугата;
  • наименование на стоката/услугата;
  • количество;
  • единична цена (без отстъпка) - в лв.;
  • отстъпка (сума) - в лв.;
  • ДДС сума - в лв.;
  • обща сума - в лв.
 • 18.8. Таблица - Движение на стоки за период (ако софтуерът разполага с функционалност за проследяване движението на стоките)
  • код на стоката;
  • наименование на стоката;
  • количество в началото на периода;
  • обща стойност в началото на периода - в лв.
  • индивидуален номер на ФУ, на което е издаден Сторно-ФБ;
  • код на оператор, извършил сторнирането.
 • 18.8. Таблица - Движение на стоки за период (ако софтуерът разполага с функционалност за проследяване движението на стоките)
  • код на стоката;
  • наименование на стоката;
  • количество в началото на периода;
  • обща стойност в началото на периода - в лв.
  • дебитен оборот за периода - стойност, в лв.;
  • кредитен оборот за периода - количество;
  • кредитен оборот за периода - стойност, в лв.;
  • количество в края на периода;
  • обща стойност в края на периода - в лв.
 • 18.9. Таблици с номенклатури на
  • стоки/услуги- код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
  • доставчици- идентификатор (ЕИК, друг), имена, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране (ако софтуерът разполага с функционалност за въвеждане на доставчици);
  • клиенти- идентификатор (ЕИК, друг), имена, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране (ако софтуерът разполага с функционалност за въвеждане на клиенти);
  • видове операции (действия)- код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
  • видове плащания - код, наименование, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
  • търговски обекти - код, наименование, местонахождение, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
  • работни места- код, търговски обект, в който се намира, индивидуален номер на свързаното към него ФУ, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране;
  • потребители (оператори)- уникален код в системата, имена по документ за самоличност, дата на първоначално конфигуриране в системата, дата на последна промяна, дата на деактивиране; присвоени роли и период на активност за всяка от тях, други въведени данни;
  • роли на потребителите (операторите) на софтуера- код, наименование, права, дата на конфигуриране/деактивиране; извършени промени в присвоените права на всяка роля- дата и извършени промени;
  • права, присвоявани на ролите - код, наименование, описание, дата на конфигуриране/деактивиране.